Enter Title

حوزه خدمات Services

مدیریت پروژه

پروژه های نیروگاهی، نفت و گاز و صنایع وابسته به جهت ابعاد بزرگی که دارند نیازمند به کار گرفتن تجهیزات و نیروهای انسانی در مقیاس وسیع می‏باشند. این امر بار سنگینی را بر دوش صاحبان و مجریان خواهد داشت. شرکت طلوع انرژی با بهره‏گیری از مدیران و برنامه‏ریزان با تجربه با تسهیل مدیریت پروژه های عظیم این بار مسئولیت را به دوش می کشد. براساس نیاز پروژه شما، دستورالعمل های تخصصی و قابل اطمینان جهت پیشبرد موفق و منطبق بر زمان‏بندی ارائه می‏گردد. کارکنان با تجربه موانعی که ممکن است در طول پروژه بوجود آیند را پیش‏بینی کرده و با به کار بردن دانش و بینش خود، برنامه جامعی برای عبور از موانع و اتمام پروژه اجرا می‏نمایند.